Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat o vydání Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. ze dne 24. srpna 2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, účinné od 1. 9. 2022, na základě kterého lze podat žádost o zohlednění příspěvku na teplo držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. V našem případě příspěvek na teplo od držitele licence tj. obchodní společnosti  DISTEP a.s. a jejího centrálního zásobování teplem.

Výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě a výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení činí 4 500 Kč a jde o jednorázový státní příspěvek. Upozorňujeme, že pro zohlednění příspěvku na teplo musí být platně sjednána dodávka tepelné energie do 30. září 2022. Rozhodným dnem, od kterého držitel licence zohledňuje příspěvek na teplo zákazníka v teplárenství, je 1. únor 2023. Podpora je tedy určena pro rok 2023.

Zákazník v teplárenství podá písemně žádost o zohlednění příspěvku na teplo držiteli licence (DISTEP a.s.) do 30. listopadu 2022 tj. předá informaci o počtu bytů využívaných k bydlení. Zákazníkem v domě s byty se rozumí osoba odebírající teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb.

V případě, že vlastníte byt v domě s byty a správu Vám zajišťuje realitní kancelář nebo družstvo, žádost o zohlednění příspěvku na teplo vyřizuje tato realitní kancelář nebo družstvo za všechny byty.  Pokud jste společenstvím vlastníků jednotek a nemáte správce, žádost o zohlednění příspěvku na teplo podá za všechny bytové jednotky statutární orgán – výbor společenství. Pokud užíváte byt na základě nájemní smlouvy, podá žádost vlastník nemovitosti.

Vzor žádosti o zohlednění příspěvku na teplo dle přílohy č. 3 k Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. je k dispozici zde Formulář .docx nebo Formulář .pdf.

Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. je k dispozici zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-263.

Vyplněnou a podepsanou žádost je třeba doručit do 30. listopadu 2022 následujícím způsobem:


- datovou schránkou (2yfdqnk) nebo
- v listinné podobě na adresu společnosti DISTEP a.s.
  (Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek)