V médiích a nyní i v cílené kampani se setkáváme s nabídkami technologii vytápění, které svými parametry na první pohled vyráží dech. Skutečnost však může být úplně jiná, než je prezentována prodejci.

Startovní čárou při rozhodování o změně vytápění každého bytového družstva či SVJ by mělo být detailní posouzení současného stavu a tepelné situace celého objektu. Veškeré návrhy jsou závislé na stavu objektu – respektive stavebních konstrukcí – nejen fasády, střechy, oken a dveří, ale také celé otopné soustavy a rozvodů. Konkrétně u starší bytové zástavby je potřeba zjistit reálné ztráty tepla, parametry otopné vody, umístění a stav radiátorů a celkovou roční spotřebu tepla. A právě toto jsou data, která by zodpovědný majitel měl mít v ruce dříve, než se do něčeho pustí.

Tento tepelně energetický audit by ve své studii měl zohlednit všechny typy bytů v budově, a to nejen ty „vnitřní“, ale hlavně ty nejproblematičtější z hlediska vytápění – to znamená na rohu objektu, který je z více stran obtékán chladným vzduchem. Pochopení a respektování charakteru objektu a potřeb jednotlivých vlastníků nebo nájemníků bytů hraje v návrhu nesmírně důležitou roli. U moderních pasivních či nízkoenergetických domů se s těmito daty počítá již při návrhu. Nasazení alternativní hybridní technologie vytápění, masivní odizolování pláště budovy a střechy, dokonce samotná orientace objektu včetně plochy jeho prosklení s dodržením konstrukčních detailů vede k dosažení zajímavých výsledků spotřeby tepla.

Starším bytovým domům bývá s oblibou nabízena nejlevnější technologie – tepelné čerpadlo vzduch-voda, jejíž účinnost je značně ovlivněna teplotou okolního vzduchu. V České republice existují přestavby na alternativní zdroje tepelných čerpadel, ale nutno podotknout, že dlouhodobá místní zkušenost chybí. Pokrytí 100% tepelných ztrát a vytápění pouze tepelným čerpadlem se ukázalo být neekonomické. Je proto potřeba přitápět doplňkovým zdrojem tepla, což způsobuje další náklady a hlavně starosti.

Postavit své rozhodování jen na informacích od dodavatelů technologií není vhodné. Nezapomeňme, že obchodníci chtějí své zboží hlavně prodat a v neinformovaných lidech vidí mnohdy jen potenciál rychlého zisku. Rozumný hospodář by si měl nechat zpracovat odborný výpočet specialistou v oboru, protože ten prohlédne chytré obchodnické triky a skryté náklady. Skryté náklady jsou takové, které nejsou přímo spojeny s přímou investicí, kterou dodává dodavatel technologie. Například se jedná o navýšení příkonu elektrické přípojky bytového domu – a to vzhledem k navýšení jističů pro záložní elektro-kotel, zpracování protihlukové studie, rekonstrukce rozvodů a trafostanice, kde je potřeba podílet se ze zákona 50% krytím nákladů distributora elektrické energie.

Můžeme zde také zmínit povinnosti, které v momentě odpojení od dálkového tepla musí odpovědně plnit statutární orgán bytového družstva či SVJ – to je řešit provozní záležitosti, které doposud neřešil. Jako příklad uveďme zorientování se na trhu s energiemi a nasmlouvání cen plynu nebo elektřiny pro záložní (bivalentní) zdroje, pravidelná revize technologií, nemluvě o transparentnosti vyhodnocování a vyúčtování cen energií všem vlastníkům bytových jednotek.

Nelze také opomenout osobní majetkovou zodpovědnost členů těchto statutárních orgánů vyplývající z nového občanského zákoníku za případné škody, které mohou vzniknout v souvislosti s přechodem na jiný zdroj vytápění či s jeho provozem. V dnešní době je možnost výše zmíněné povinnosti zadat firmě, ovšem za provedený servis je nutno zaplatit a rovněž započítat do provozních nákladů. I odpis investice je skrytým důležitým nákladem, jelikož každé zařízení má svou životnost a je nutno naspořit za dobu užívání na nové. Podle zákona má totiž dodavatel tepla stanoveno, co vše se počítá do cen tepla. Každý vlastník bytového domu si musí sám zvážit, zda chce bytový dům přijít o komfort a komplexnost bezúdržbového provozu dálkového tepla a stát se pokusným králíkem podstupujícím výše zmíněná rizika.

Nakonec by se všechny tyto faktory měly zohlednit při porovnávání cen produktu. Na závěr shrnutí a rada. Nezávislý a oprávněný expert vám sdělí rozbor stavu, rizika a řešení vašeho konkrétního bytového domu a posoudí, zdali návrh ze strany dodavatele technologie počítá se všemi náklady, které by měly být do kalkulace zahrnuty, a případně které byly před vámi skryty.

Pokud vnímáte, že platíte za vytápění domu příliš mnoho peněz, nebo nejste spokojeni s kvalitou dodávky, doporučujeme přímou návštěvu vašeho dodavatele tepla. Celou situaci s ním probrat a najít možná řešení. Tím nejradikálnějším krokem je odpojení ze systému dálkového vytápění a několikamilionová investice do technologie, u které s klesající teplotou rostou nároky na dodatečné energie, za které musíte zaplatit.