Pitnou vodu dodává naše společnost v těch oblastech Frýdku-Místku, kde v minulosti byl, popřípadě ještě dnes je nedostatečný statický tlak pitné vody v rozvodech SmVak Ostrava a.s., nebo tam, kde je nutno provozovat tzv. II. tlakové pásmo. Za tímto účelem provozujeme 20 automatických tlakových stanic. Pitná voda je dodávána do 436 odběrných míst převážně bytového charakteru. Délka potrubí pitné vody je cca 17 km.

Tlak vody ve vodovodním potrubí je závislý na množství odebírané vody ze sítě v určitém časovém okamžiku a na místních tlakových ztrátách ve vodovodní síti a přípojce. Pak hovoříme o hydrodynamickém tlaku, který se na každém místě vodovodu mění v průběhu dne.

Pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, platí následující:

maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa, hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Platná legislativa

Kvalita pitné vody v České republice se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují (č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu a další). V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu (98/83/ES). Jsou zde rovněž stanoveny hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Pojem „Pitná voda“

Za pitnou vodou je podle platné právní úpravy považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů.

Zdroj a úprava pitné vody

Převažujícím vodním zdrojem pro Frýdek-Místek je VN Šance (dalším zdrojem je VN Morávka), ze kterého vyrábí a dále distribuuje pitnou vodu společnost Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. (dále jen „SmVaK a.s.“). Surová voda z VN je upravována v úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Chemické látky a směsi používané k úpravě vody jsou síran hlinitý, vápenný hydrát, chlor, oxid chloričitý, chlornan sodný a ozón.

V rámci vodovodního systému přebírá společnost DISTEP a.s. již upravenou pitnou vodu z Ostravského oblastního vodovodu společnosti SmVaK Ostrava a.s. Společnost DISTEP a.s. převzatou vodu dále nijak neupravuje.

Plán kontrol kvality pitné vody

Četnost a rozsah rozborů se stanovuje podle počtu zásobovaných obyvatel a množství vyrobené vody dle každoročně schváleného schématu Krajské hygienické stanice tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebované během celého roku a pro celou vodovodní síť. Aby nebyl žádný zásobovaný objekt vyloučen z možnosti kontroly, jednotlivá místa odběru vzorků pitné vody se provádí metodou náhodného výběru. Současně se provádí analýza pitné vody u zákazníka („odběry z kohoutku“). Samostatný rozbor vzorkované pitné vody probíhá v akreditované laboratoři.

Kvalita pitné vody dodávané DISTEP a.s.

Informace o kvalitě pitné vody jsou aktualizovány vždy do měsíce od provedeného odběru vzorků pitné vody, které můžete nalézt na tomto odkazu. Informace uvádí jednak limitní hodnoty pro jednotlivé ukazatele (to znamená maximální přípustné hodnoty podle platných předpisů pro kvalitu pitné vody), jednak aktuální hodnoty kvalitativních ukazatelů stanovených na jednotlivých odběrných místech vodovodních síti. Každý spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány, a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace naší pitné „kohoutkové“ vody.

Kontrolované ukazatele

Teplota Optimální teplota z hlediska technologického i pokud jde o zdravotní a chuťové vlastnosti je 8–12°C. Voda teplejší než 15° C již není osvěžující.
pH Tento ukazatel kvality pitné vody vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti. Voda s nižším pH je agresivní, rozrušuje materiály potrubí, při vyšším pH se snižuje účinnost desinfekce vody.
CHSK - Mn Chemická spotřeba kyslíku manganistanem představuje celkový obsah látek (většinou organických), které se oxidují za daných podmínek. Vyšší hodnota tohoto parametru může mít negativní vliv na účinnost dezinfekce. Do vody se tyto látky dostávají jako přirozená složka – huminové látky – nebo jako organické nečistoty
Železo - Fe Železo se v různých formách ve vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít původ i v korozi vodovodního potrubí. Překročení mezní hodnoty je ze zdravotního hlediska neškodné, může však zhoršit chuťové vlastnosti vody a způsobit například nežádoucí zabarvení prádla při praní.
Hliník - Al Hliník není akutně toxický. Jeho výskyt ve vodě může být přírodního původu – vyluhováním z půd a podloží, může se také jednat o zbytek hlinitých koagulantů používaných při úpravě vody.
Amonné ionty - NH4 Jsou produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Ve vyšších koncentracích působují snížení účinnosti dezinfekce, případně tvorbu dusitanů v potrubí.
Dusičnany - NO3 Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek a v nízkých koncentracích se v pitné vodě běžně nacházejí. Hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Překročení mezní hodnoty představuje přímé zdravotní riziko pro kojence do 3-4 měsíců věku při přípravě umělé kojenecké výživy.
Enterokoky Tyto bakterie většinou pocházejí z trávícího traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmějí vyskytovat. Jejich nález znamená možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody.
Escherichia coli Obdobně jako enterokoky indikují fekální znečištění. Vhledem ke své citlivosti k okolním vlivům indikuje čerstvé znečištění.
Zákal Zákal patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody. Jeho příčinou jsou jemně rozptýlené částice různého složení a nejčastěji minerálního původu. Překročení mezní hodnoty nemá zdravotní následky.
Barva Pitná voda má být bezbarvá. Překročení mezní hodnoty není zdravotně rizikové, ale je nutno zjistit příčinu zabarvení. Může být přírodního původu např. přítomnost huminových látek nebo barevných sloučenin kovů, jako je železo či mangan. Mléčné zabarvení působí vzduch rozpuštěný ve vodě. Stačí nechat vodu několik minut odstát a mléčné zabarvení zmizí.
Tvrdost Tvrdost je charakterizována jako koncentrace dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, příp. všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník. Ze zdravotního hlediska je obsah vápníku prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. Je důležitá pro účinnost praní prádla.
  Stupnice tvrdosti vody:
  Velmi měkká < 0,7 mmol/l
  Měkká 0,7 – 1,25 mmol/l
  Středně tvrdá 1,26 – 2,5 mmol/l
  Tvrdá 2,51 – 3,75 mmol/l
  Velmi tvrdá > 3,76 mmol/l
Vápník a hořčík Přirozená součást vody, součet molárních koncentrací udává výslednou tvrdost vody.

 

Posouzení a řízení rizik

Provozovatel systému s vodou převzatou, společnost DISTEP a.s., pracuje s rizikem kvality vody převzaté a nikoli s riziky systému provozovatele, od kterého vodu přejímá. Tato společnost má povinnost mít zpracovánu vlastní rizikovou analýzu.

Posouzení rizik vodovodu pro veřejnou potřebu DISTEP a.s. ve Frýdku-Místku bylo zpracováno a schváleno rozhodnutím ze dne 12.8.2020 příslušným orgánem veřejného zdraví – Krajskou hygienickou stanicí, územní pracoviště Frýdek-Místek. Z posouzených rizik plyne, že nebylo zjištěno žádné vysoké riziko, možná rizika se střední hodnotou jsou zjišťována pravidelným monitorováním stavu vodovodního systému a odstraňovány průběžně.

Důležité odkazy:

Aktuální informace o jakosti vody naleznete na našich stránkách uvedených zde a dále na webových stránkách  http://www.smvak.cz/kvalita-vody

Reklamační řád pro pitnou vodu naleznete na stránkách https://www.distep.cz/images/dokumenty/smlouvy/Reklamacni_rad_SV.pdf.

 

 

 Ceny pitné vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2024 bez DPH

název služby

cena Kč/m³

nárůst v %  (proti roku 2023)

pitná voda

54,22

13,88

 

Ceny vody pro přípravu teplé vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2024 bez DPH:

121,38 Kč/m³, z toho stočné stanovené z kalkulace společnosti SmVaK Ostrava a.s.: 58,84 Kč/m³

 

Ceny pitné vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2023 bez DPH

název služby

cena Kč/m³

nárůst v %  (proti roku 2022)

pitná voda

47,61

11,08

 

Ceny vody pro přípravu teplé vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2023 bez DPH:

108,49 Kč/m³, z toho stočné stanovené z kalkulace společnosti SmVaK Ostrava a.s.: 53,48 Kč/m³