MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

 Dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje prodávající spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

 

1. SUBJEKT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy na dodávku tepelné energie může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
 

V případě vzniku spotřebitelského sporu ze smluv o poskytování ostatních dodávek a služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi společností DISTEP a.s. a spotřebitelem, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
 

2. ORGÁN VYKONÁVAJÍCÍ DOZOR NAD OCHRANOU SPOTŘEBITELE

 Dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele je podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) je dozorovým orgánem Energetický regulační úřad.  www.eru.cz