Průběh měrných spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

 

Průběh počtu denostupňů 

 

Porovnáním počtu denostupňů lze zjistit náročnost v jednotlivých letech na množství dodaného tepla pro ústřední vytápění. Počet denostupňů příslušného období je počet dnů vytápění vynásobený rozdílem dvou teplot, a to průměrné vnitřní výpočtové teploty objektu (je použita teplota 18 o C) a průměrné teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění (podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu - stanice Mošnov). Zjednodušeně lze říci, že vyšší hodnota představuje chladnější období.

 

Kalendářní rok 2022 patřil k teplotně průměrným, jak je vidět v grafu počtu denostupňů od roku 1996. Průměr počtu denostupňů byl za posledních 20 let ve výši 3 076, přičemž v roce 2022 byl počet denostupňů ve výši 2 911, tedy obdobný, jako v letech 2008, 2015 a 2020. K těmto rokům se dají porovnávat některé dále uvedené ukazatele.

 

Měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů v GJ/m2/rok

 

 

Měrná spotřeba tepla pro vytápění nám říká, jaké množství tepla se spotřebuje za rok na 1 m2 plochy bytu, do kterého dodává teplo naše společnost. Jedná se o průměrné hodnoty za všechny skupiny bytů za celé město, kam dodáváme tepelnou energii, přičemž měrné spotřeby v jednotlivých domech se mohou lišit.

 

Množství spotřebované tepelné energie je stejně důležité jako jednotkové ceny či platby. Jak je uvedeno výše v grafu, byla v roce 1996 průměrná měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů ve Frýdku-Místku, kde je dodavatelem DISTEP a.s., na hodnotě 0,71 GJ/m2/rok. Od té doby se dařilo především regulací dodávek a revitalizacemi domů postupně měrnou spotřebu snižovat. V roce 2022 šlo o hodnotu 0,21 GJ/m2/rok, přičemž má na tyto hodnoty vliv i skutečnost, jak je který rok chladný. Srovnáme-li dva teplotně téměř stejné roky 2008 a 2022, poklesla měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění za toto období z 0,37 na 0,21 GJ/m2/rok. Od roku 2014 se hodnota měrného ukazatele ustálila a pohybuje se v rozmezí 0,21 až 0,26 GJ/m2/rok. 

DISTEP a.s. realizuje postupně kroky vedoucí k úsporám tepelné energie pro konečné spotřebitele. Vkládá nemalé prostředky do montáže regulační techniky, která má zásadní vliv na hospodárné nakládání s tepelnou energií a průběžně modernizuje svá zařízení, přičemž vnější část sekundárních rozvodů tepla je téměř celá rekonstruována úspornou technologií předizolovaného potrubí. Díky používání kvalitního materiálu a zařízení jsou všechny části rozvodného tepelného zařízení ve velmi dobrém stavu, schopném dlouhodobě zajistit spolehlivou a ekonomickou dodávku tepelné energie. Na poklesu měrné spotřeby tepla pro vytápění se významně podílí i odběratelé, a to postupným zateplováním, výměnou oken a šetřením tepelnou energií.

 

Měrný náklad na vytápění bytů v Kč/m² bez DPH

 

Srovnáme-li měrné náklady na vytápění na 1 m² bytové plochy vytápěné společností DISTEP a.s., pak zjistíme, že téměř při každoročním zvyšování jednotkové ceny tepelné energie nedochází pouze k navyšování ročních nákladů na vytápění bytů. K výraznému snížení nákladů došlo od roku 2010 do roku 2015, jak je patrné z grafu. Od roku 2016 se pak náklady na vytápění navýšily vlivem skutečnosti, že narůstaly i vstupní položky ovlivňující tyto měrné náklady.

 

V roce 2022 byl náklad na vytápění bytů 150,23 Kč/m² bez DPH, který je nižší než v roce 2021, i když jednotková cena vzrostla. Je nižší i proto, že se jednalo o teplejší kalendářní rok. Pokud porovnáme náklady roku 2022 s náklady teplotně srovnatelného roku 2020, jedná se o navýšení pouze o cca 6%. Teplotně srovnatelné s rokem 2022 byly roky 2008, 2015 a 2020, kdy byly náklady na vytápění bytů v těchto létech 173,50, 123,71 a 141,49  Kč/m². Jedná se o průměrné hodnoty za všechny byty ve Frýdku-Místku vytápěné společností DISTEP a.s., přičemž měrné náklady na vytápění se mohou v jednotlivých domech lišit.

 

Průměrný náklad v Kč na vytápění bytu 55 m² bez DPH

 

 

Pokud se náklady v Kč na 1 m² bytové plochy přepočítají na průměrný byt o výměře 55 m², pak náklady na vytápění bytů mají výše uvedený průběh. Pro lepší představu o nákladech na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s. jsme zvolili byt o vytápěné ploše 55 m², což zhruba odpovídá dvoupokojovému bytu. Uvedené náklady jsou náklady pouze na vytápění (bez teplé vody). Nejbližší teplotně srovnatelný s rokem 2022 byl např. rok 2020, ve kterém byl průměrný roční náklad na vytápění 7 782 Kč, přičemž v roce 2022 šlo o částku ve výši 8 263 Kč, která je pouze o 481 Kč vyšší. Jde o náklady bez započtení daně z přidané hodnoty. Je třeba si uvědomit, že se jedná o průměrné náklady, které se mohou odlišovat především podle toho, jak kvalitně jsou domy zatepleny a jakou uživatelé bytů požadují vnitřní teplotu.

 

Jak je vidět z výše uvedených údajů, roční platby za vytápění se zásadně nenavyšují a ve srovnání s jinými zdroji vytápění patří dálkové vytápění dlouhodobě mezi nejvýhodnější a zároveň i velmi šetrné k životnímu prostředí.