DISTEP a.s. se sídlem Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65138091, DIČ CZ65138091, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 (dále jen „DISTEP a.s.“), jako vlastník technické infrastruktury, provádí za úhradu, na základě zaslané objednávky, vytyčení podzemního vedení a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s.

I. Kontaktní údaje pro zaslání objednávky

Objednávky je možné zaslat jedním z těchto způsobů:

  • e-mailem - formulář ve formátu DOC, přílohy ve formátu PDF nebo JPG - na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  • poštou na adresu DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek.

II. Požadované podklady

Objednávka musí obsahovat:

  • kontaktní údaje žadatele, popř. korespondenční adresu, fakturační údaje žadatele, e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána faktura - daňový doklad,
  • název stavby včetně určení lokality výstavby a její stručný popis, číslo jednací a datum vydání vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s. ke stavbě,
  • situace stavby, situace širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavby).

III. Vytyčení

Standardní lhůta pro vytyčení je 30 dnů od doručení objednávky na DISTEP a.s. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na služby poskytované DISTEP a.s., se může lhůta na zpracování požadavku překročit. Vytyčení bude provedeno pomocí kabelového hledače a polohopisných plánů, a to ve všech místech požadovaných žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, který si vyznačenou trasu v terénu vyznačí a za způsob a kvalitu tohoto vyznačení zodpovídá. O provedení vytyčení bude sepsán zápis o vytyčení podzemního vedení a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s. (dále jen „zápis“), ve kterém žadatel nebo jeho oprávněný zástupce svým podpisem potvrdí, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků. V zápise se uvedou podmínky při provádění zemních nebo jiných prací k zajištění ochrany veškerého vedení a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s.

IV. Cena, vyúčtování, platební podmínky

Vytyčení je provedeno za úhradu, za smluvní ceny dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

  • první hodina práce 1.000,-- Kč,
  • každá další započatá půlhodina práce 400,-- Kč.

V ceně je zahrnuta doprava na místo stavby.

K ceně bude účtována schválená zákonná sazba DPH.

Za poskytnutou službu je DISTEP a.s. oprávněna vyúčtovat žadateli částku dle doby uvedené v zápisu, a to na základě faktury, která bude zaslaná žadateli na adresu uvedenou v objednávce. Žadatel odpovídá za to, že úhrada částky za poskytnutou službu bude provedena ve výši a lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Připsáním příslušné částky na účet DISTEP a.s. je závazek žadatele splněn. Nezaplatí-li žadatel ve lhůtě splatnosti, bude žadateli účtován úrok z prodlení ve výši 1 % za každý den z prodlení.