DISTEP a.s. se sídlem Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65138091, DIČ CZ65138091, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 (dále jen „DISTEP a.s.“), jako vlastník nemovitostí a staveb technické infrastruktury, poskytuje na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen „stavební zákon“), vyjádření ke stavebním záměrům, sdělení s informacemi a údaji o poloze svých sítí, o podmínkách při zásahu, kolizi, dotčení, napojení nemovitostí a sítí a o podmínkách ochrany vlastních zařízení včetně dalších údajů nezbytných pro předprojektovou přípravu, projektovou činnost, provedení stavby a užívání stavby. Působnost pro uvedená vyjádření a sdělení je pro území statutárního města Frýdek-Místek.

 

I. Kontaktní údaje pro zaslání žádostí

Žadatelé náležící do skupiny osob v § 161 stavebního zákona a další osoby s oprávněným a odůvodněným zájmem mohou předat písemnou žádost o vyjádření k záměru nebo o sdělení k existenci inženýrských sítí a zařízení včetně odpovídající dokumentace svého záměru jedním z těchto způsobů:

  • elektronicky e-mailem, přílohy ve formátu PDF na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  • v listinné podobě, poštou na adresu: DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek.

 

II. Požadované podklady

Posuzována bude jen úplná a přehledná žádost obsahující všechny nezbytné náležitosti. Obsah žádosti:

  • úplné kontaktní údaje žadatele, korespondenční adresa, na kterou bude zasláno vyjádření DISTEP a.s., platební údaje žadatele,
  • účel a druh řízení, pro který je vyjádření požadováno,
  • název a účel stavby včetně přesné určení lokality výstavby, zjednodušený popis stavby,
  • přílohy k žádosti ve formě stavebně technické projektové dokumentace (situace stavby, situace širších vztahů a zákres do katastrální mapy – ze situačních výkresů musí být zřejmý rozsah zájmového území a dané stavby; popř. podle konkrétního řešeného záměru relevantní části projektové dokumentace zpracované v rozsahu a ve struktuře dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).

 

III. Sdělení, vyjádření

Standardní lhůta pro vyřízení požadavku je 30 dnů od doručení kompletní, přehledné a úplné žádosti včetně všech relevantních příloh (podle druhu a účelu stavby a dle způsobu a rozsahu dotčení zařízení společnosti DISTEP a.s.) podatelně společnosti DISTEP a.s. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní podrobné prověření možného vlivu provádění a užívání záměru a účinků záměru na zařízení společnosti DISTEP a.s., se může lhůta na zpracování požadavku přiměřeně překročit.

Vyjádření bude zasláno žadateli elektronicky (e-mailem) nebo poštou na adresu uvedenou v žádosti. Podle náročnosti poskytovaných informací může být vyjádření zpoplatněno. Vyjádření bude žadateli odesláno až po předchozí úhradě (platební pokyny s výzvou k úhradě budou žadateli zaslány formou daňového dokladu před vydáním vyjádření).