DISTEP a.s. se sídlem Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65138091, DIČ CZ65138091, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 (dále jen „DISTEP a.s.“), jako vlastník nemovitostí a staveb technické infrastruktury, poskytuje na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen „stavební zákon“), vyjádření ke stavebním záměrům, sdělení s informacemi a údaji o poloze svých sítí, o podmínkách při zásahu, kolizi, dotčení, napojení nemovitostí a sítí a o podmínkách ochrany vlastních zařízení včetně dalších údajů nezbytných pro předprojektovou přípravu, projektovou činnost, provedení stavby a užívání stavby. Působnost pro uvedená vyjádření a sdělení je pro katastrální území Frýdek, Místek a Lískovec u Frýdku-Místku.

 

I. Kontaktní údaje pro zaslání žádostí

Žadatelé náležící do skupiny osob v § 161 stavebního zákona a další osoby s oprávněným a odůvodněným zájmem mohou podat žádost o vyjádření k záměru nebo o sdělení k existenci inženýrských sítí a zařízení včetně odpovídající dokumentace svého záměru pomocí odkazu níže.

 

II. Požadované podklady

Posuzována bude jen úplná a přehledná žádost obsahující všechny nezbytné níže uvedené náležitosti.

  • úplné kontaktní údaje žadatele, korespondenční adresa,
  • účel a druh řízení, pro který je vyjádření požadováno,
  • název a účel stavby včetně přesné určení lokality výstavby, zjednodušený popis stavby,
  • přílohy k žádosti ve formě stavebně technické projektové dokumentace (situace stavby, situace širších vztahů a zákres do katastrální mapy – ze situačních výkresů musí být zřejmý rozsah zájmového území a dané stavby; popř. podle konkrétního řešeného záměru relevantní části projektové dokumentace zpracované v rozsahu a ve struktuře dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).

 

III. Sdělení, vyjádření

Standardní lhůta pro vyřízení požadavku je 30 dnů od zaevidování kompletní, přehledné a úplné žádosti včetně všech relevantních příloh (podle druhu a účelu stavby a dle způsobu a rozsahu dotčení zařízení společnosti DISTEP a.s.) portálem společnosti DISTEP a.s. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní podrobné prověření možného vlivu provádění a užívání záměru a účinků záměru na zařízení společnosti DISTEP a.s., se může lhůta na zpracování požadavku přiměřeně překročit.

Vyjádření bude zasláno žadateli elektronicky e-mailem na adresu uvedenou v žádosti. Podle náročnosti poskytovaných informací může být vyjádření zpoplatněno. V tomto případě bude vyjádření žadateli odesláno až po předchozí úhradě (platební pokyny s výzvou k úhradě budou žadateli zaslány formou daňového dokladu před vydáním vyjádření).