Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V průběhu letních měsíců roku 2018 provede DISTEP a.s. prostřednictvím dodavatelské firmy rekonstrukci části venkovních rozvodů pro ústřední vytápění nacházejících se v části obce Frýdek - trasa od šachty Š3 k domům č. p. 220-225 na ul. Lískovecká až po průlezný teplovodní kanál pod ulicí Horní, vedených z předávací stanice PS 33 v obci Frýdek-Místek.
 
Původní rozvody ústředního vytápění vedené v neprůlezném topném kanálu se nahradí za nové v předizolovaném ocelovém provedení a uloží do pískového lože. Dopojení rekonstruovaného potrubí bude provedeno na stávající rozvody v domech. Do výkopu bude připoloženo potrubí studené vody a sdělovací kabel natažený v chráničce.
 
V rámci realizace budou pověření pracovníci vstupovat do sklepních prostor a provádět stavební a montážní práce v domech č. p. 225,224,222 a 220.
 
Průjezd vozidel zůstane zachován. Rovněž vstupy do objektů budou zabezpečeny přes přechodové lávky.
 
Po ukončení stavby bude dotčený terén a sklepní prostory, kde budou práce probíhat, upraveny do původního stavu.
 
O přerušení dodávek teplé a studené vody budou odběratelé infonnováni v dostatečném předstihu prostřednictvím domovních vývěsních tabulí.

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení pod č. j. SÚ/1969/06/Mar oddělením stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku.