Rozhodnutí
Na základě žádosti DISTEP a.s. o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Úspory energie v soustavách zásobování teplem, výzva II, bylo rozhodnuto Ministerstvem průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na projekt pod názvem „Rekonstrukce SRT z PS 38, Frýdek-Místek“.

Stávající stav
Původní rozvody topné vody regulované jsou letité, vedené v neprůlezných a průlezných betonových kanálech, technicky zastaralé, předimenzované. Potrubí vykazuje po mnohaletém provozu netěsnosti, dimenze neodpovídají současným potřebám napojených objektů na odběr tepla, izolace potrubí nezajišťují minimální ztráty tepla.

Popis projektu
Rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla z PS 38 proběhne převážně v trasách stávajících topných kanálů a průlezných kanálů pod ul. K Hájku, Nad Rybníkem a J. E. Purkyně. Nové trasy jsou navrženy s ohledem na stávající vzrostlé stromy v trase SRT. Původní rozvody SRT se nahradí za nové v předizolovaném provedení a uloží do pískového lože nebo v klasickém provedení v šachtách a průlezných kanálech (ÚT DN 150, resp. DN 125 a DN 100 a DN 80 a DN 65 a DN 50, TV/CIR ø 75, resp. ø 63 a ø 50 a ø 40 a ø 32). Délka trasy cca 400 m, z toho 280 m tras v předizolovaném provedení a 120 m tras v klasickém provedení v šachtách a průlezných kanálech. Na trase se nalézají servisní šachty, které budou převážně zachovány. Součástí předizolovaného ocelového potrubí je monitorovací systém stavu izolace (průniku vlhkosti do izolace). Dopojení rekonstruovaného potrubí bude provedeno na stávající rozvody v domech. Odvodnění – vypouštěcími armaturami v šachtách a v suterénech obytných domů. Odvzdušnění – na rozvodech v šachtách a v suterénech obytných domů.

Cíl projektu
Zvýšení spolehlivosti provozu, prodloužení životnosti zařízení a dosažení úspor energie prostřednictvím realizace projektu. Očekávaná úspora primární energie je 342 GJ/rok.

Rozhodnutí o umístění stavby
Vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu dne 12. 4. 2017 pod č. j. MMFM 50018/2017.

Termín realizace
Letní měsíce 2019.

Provádějící firma
POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.

Přerušení dodávek teplé vody
V rámci provádění projektu dojde pouze k přerušení dodávek teplé vody. Odběratelé budou informováni v dostatečném časovém předstihu, a to prostřednictví domovních vývěsních tabulích a na webových stránkách DISTEP a.s. www.distep.eu